Krepšelis tuščias

P.S. Pavadinimas L DOVANOS keitėsi į LATINGĖ nuo 2016m

 ***

 

 

Dažniausiai žmonės perka ką nors išskirtinio pažymėdami kokią nors sukaktį ar jiems svarbų įvykį. Tai supratusi nepaprastų, ant šilko tapytų darbų autorė Lina Eglė Urbonaitė sukūrė elektroninę parduotuvę „L DOVANOS“. Jeigu Jums reikia padrąsinimo pradėti savo verslą, paskatinimo derinti darbą ir pomėgius, šita istorija įkvėps Jus.

 

ATRADIMAI PER NUSIVYLIMUS

Dažnai manoma, kad šilko dekora - vimas yra šių laikų madinga veikla, tačiau šis menas buvo žinomas Kinijoje jau prieš kelis tūkstančius metų. Vėliau jis išpopuliarėjo Japo - nijoje, kur tapymas ant šilko buvo derinamas su batika ir šibori techni - ka. Lina Eglė Urbonaitė taiko beveik visas technikas: įvairų kontūravimą,batiką, šibori, laisvą liejimą. Derin - dama įvairais technikas viename darbe, sukuria įdomesnius efektus, tekstūras, piešinys tampa gyvesnis, yra kur paganyti akis. Darbų auto - rė vis ieško naujų sprendimų. Lina Eglė prisipažįsta, kad pirmuosius darbus darė su neprofesionaliais dažais, bet labai greit suprato, kad tokia kokybė jos netenkina, nes šilkas praranda savo tikrąjį žavesį: minkštumą, švelnumą, blizgesį. Dirbti su profesionaliais dažais – tai pradėti viską iš naujo... Profesiona - lūs dažai yra tvirtinami sudėtingu garinimo metodu. Pirmasis gari - nimas jos kūrybos kelyje patyrė fiasko, ant šilko nupieštas piešinys buvo sugadintas, tačiau ji pamatė, koks šilkas gali būti minkštas, švel - nus ir blizgus. Tokios motyvacijos šiai žaviai moteriai užteko, kad pa - prakaituotų ieškodama būdų, kaip perprasti tą garinimo procesą. Dir - bant su profesionaliais dažais ne tik šilkas išlaiko savo tikrąjį žavesį, bet ir darbas tampa ilgalaikis, spalvos neblunka, nenusiplauna.

DARBUOSE TIK TEIGIAMOS EMOCIJOS

Senovėje išmokstant išgauti vis daugiau sudėtingų spalvų, tapymui ant šilko naudojama spalvų paletė nuolat plėtėsi. Savo darbuose Lina Eglė naudoja beveik visas spalvas.Pasak jos, visos spalvos ir visi jų ats - palviai, intensyvumai yra reikalin - gi. Ji stengiasi, kad spalvų deriniai būtų linksmi, ramūs, svajokliški ar kitaip teigiamai nuteikiantys. Vi - suose darbuose vengiama niūru - mo, tragizmo ir kito negatyvo, nes to, pasak menininkės, apstu mūsų kasdieniame gyvenime. Spalvos, atvaizduoti objektai veikia žmones nepriklausomai nuo to, ar tai jie supranta ir priima, ar paprasčiau - siai neigia. Viskas, kas yra mūsų aplinkoje (namuose, darbe ir gar - derobe), ypač tai, ką matome regu - liariai ir ilgai, mus veikia. Lina Eglė Urbonaitė daro taip, kad aplinka būtų prisotinta tuo, kas kelia nuo - taiką ir gyvenimo kokybę. Ji siekia tuo pripildyti savo kūrybą. „Daug moterų stengiasi labiau pasislėpti nei atsiskleisti. Dažnai taip būna dėl baimės, kad nebus priimtos tokios, kokios yra“, – savo patirtimi dalinasi Lina Eglė. Savo kūryba ji ir nori pa - drąsinti moteris. Pasak Linos Eglės, tik tie, kas išdrįsta būti savimi, rea - lizuoja save gyvenime ir būna lai - mingi. Ji yra įsitikinusi, jog bet kuris daug pasiekęs žmogus tiesiog buvo savimi.

PAGARBA TRADICIJAI

Tradicijose yra sukaupta visa laiko patikrinta liaudies išmintis. „Gerbiu tradicijas. Ir kuo geriau jas supran - tu, tuo labiau sąmoningai jas ger - biu“, – prisipažįsta Lina Eglė. Tradi - ciniai batikos motyvai yra medžiai, gėlės, lapai, įvairūs gyvūnai, fleiti - ninkai, medžioklės scenos, stilizuoti kalnai, geometrinės figūros. „Savo darbuose taip pat naudoju įvairius augalų, gyvūnų motyvus, formas, runas, kai kur užrašau palinkėjimą – afirmaciją. Labai patinka suasme - ninti konkrečiam žmogui kuriamą šaliką, papuošalą ar kitą aksesua - rą“, – pasakoja menininkė. Mados L. E. Urbonaitė savo kūryboje nieka - da nesivaikė, nes, pasak jos, vaikytis mados yra paaugliukų ar savęs ne - suradusių žmonių poreikis. Ji kuria tiems, kas nori pabrėžti savo stilių, asmenybę.

NUO ESKIZO IKI DARBO

„Kiekvienam darbui turiu subręsti. Tik tada imu teptuką. Ir dar... Turiu būti puikiai nusiteikusi. Kuriu akse - suarus žmonėms, todėl jaučiu atsa - komybę už tai, ką į darbus įdedu“, – atsakingai sako Lina Eglė. Iš pra - džių ji stengėsi viską daryti pagal pirminę idėją ir eskizą. Jei jau kas neišeidavo kaip būdavo suplanavu - si, nervindavosi ir vertino tai, kaip technikos neįvaldymą. Pamačius, kad nukrypimai nuo pirminio es - kizo darbui duoda tik papildomo žavesio, suprato, jog savigrauža nereikalinga. Šilko dažai liejasi len - gvai. Jeigu jie jau kur nutekėjo, tai susigėrė į šilką ir dažų nei ištrinsi nei užtapysi, tačiau dėl to ant šio pluoš - to galima išgauti netikėtą efektą ir iš anksto konkrečiai neapibrėžtą re - zultatą. Todėl dabar ji net nesisten - gia pirminio eskizo ištobulinti iki detalių. „Turiu idėją, bendras eskizo linijas, zonavimą, jaučiu kokiais motyvais kokią emociją noriu perteikti, dar geriau, jei žinau kokiam konkre - čiai žmogui kuriu, tada pasileidžiu kokią nors ramiai nuteikiančią mu - ziką, pasitikiu savo vidiniu vedimu ir... tada jau geriau manęs netruk - dyti“, – apie savo kūrybos specifi - ką pasakoja Lina Eglė. Kai ji kuria, laikas ir aplinka nebeegzistuoja. Tą ji ne kartą suprato sudeginusi pyra - gą... Nors nuėjo į darbo kambarį tik kelis potėpius patepti, o atsitokėjo tik užuodusi degėsio kvapelį...

PRASMĖS PAIEŠKOS KŪRYBOJE

Tai, kas gražu, paprastai yra ir har - moninga. Siekimas apsupti save grožiu – tai ne kas kita, kaip sieki - mas patiems tapti harmoningiems.Suprantama, vien gražių daiktų tam neužtenka. Lina Eglė Urbonai - tė kuria vienetinius ar riboto tiražo aksesuarus, papuošalus, interjero detales, nes kiekvienas iš mūsų yra unikalus, todėl ir darbai yra skirti tam unikalumui išreikšti. „Labai patinka kurti turinčius prasmę ak - sesuarus. Taip gimė šilkinės mamos ir dukters apyrankės, kaip simbolis to nematomo, jas abi jungiančio ryšio. Mažosios itin noriai pamėg - džioja mamas ir visus jų papuošalus išbando pačios“, – sako Lina Eglė. Pasak jos, nauji dalykai kūryboje gimsta dažniausia netikėtai, kartais kieno nors užuomina taip įaudrina vaizduotę, kad net naktį sapnuoja - si. Pamačius viziją, menininkė ne - svarsto, ar gali tai padaryti, bet pra - deda galvoti, kaip tai įgyvendinti. Tokia pačia filosofija ji vadovaujasi ir gyvenime.

SAVE ATRASTI YRA LAIMĖ

Lina Eglė teigia, kad kiekvienas po - mėgis ir gebėjimas gali tapti pragy - venimo šaltinis arba priedas prie at - lyginimo. „Visą gyvenimą patiko su - sikurti ką nors sau pačiai. Bandžiau vieną dekoravimo meno techniką po kitos... Tiesiog iš smalsumo. Kai pabandžiau tapybą ant šilko, supra - tau, kad tai man“, – prisiminė savo kūrybos pradžią Lina Eglė. Beveik 3 metus ji rinko informaciją, studijavo ir brendo. Pradėjusi kurti suprato, kad savo darbų nesandėliuos, todėl susi - kūrė elektroninę parduotuvę „L DOVA - NOS“ (www.silkodovanos.lt). L. E. Ur - bonaitė neabejoja, kad kiekvienas žmogus turi talentų, tik gana mažai žmonių juos paverčia pragyvenimo šaltiniu. „Būtų kur kas daugiau lai - mingų žmonių, jei jaunimas rinktųsi ką studijuoti ne pagal tai, kiek viena ar kita specialybė yra paklausi ir kiek gausi atlyginimo, o pagal tai, kokius talentus turi. Aš tikrai esu iš tų, kurie atrado savąjį „Aš“, tarkim, ne pačiu tiesiausiu keliu“, – atvirai savo patirtimi dalinosi elektroninės parduotuvės savininkė. Kad ir kaip bebūtų, tačiau tas aplinkkelis jai davė labai reikalingų žinių bagažą, kurias dabar sėkmingai taiko. Taigi visai nesvarbu, kur buvot iki šiol, svarbu, kur norit būti.

 

 

DOVANOS iki 10 eurų

GRAŽIAI SUPAKUOJAME

dovanų komplektas

DOVANOS iki 25 eurų

Go to top